Tuesday, May 26, 2009

پیش از حرکت

قبلا" الهام در مورد آخرین روزها نوشته بود، محمدرضا هم جدیدا" نوشته، نمیدونم چرا ولی خب ما هم همین احساسو داریم